مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیستمین نمایشگاه بین المللی آگروفد

92/3/8

ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در بیستمین نمایشگاه بین المللی آگروفود دعوت می نماید.
سالن 40 - طبقه دوم
7 لغایت 10 خردادماه 1392