مشارکت ماشین سازی حکمائی در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی سالن 40 طبقه 2 -8 لغایت 11 دیماه

6/10/91