مشارکت ماشین سازی حکمائی در دومین نمایشگاه بین المللی محصولات و فن آوری کشاورزی،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته واقع در نمایشگاه بین الملی سالن 7 غرفه شماره 33

17/8/90

مشارکت ماشین سازی حکمائی ،در دومین نمایشگاه بین المللی محصولات و فن آوری کشاورزی ، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته واقع در نمایشگاه بین المللی سالن 7 غرفه شماره 33 - 18 لغایت 21 دیماه 1390