مشارکت ماشین سازی حکمائی در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت روغن نباتی و روغن کشی و صنایع وابسته واقع در هتل المپیک تهران غرفه شماره 8

27/9/90

بدینوسیله ماشین سازی حکمائی از شما دعوت میکند تا از غرفه این ماشین سازی در اولین نمایشگاه تخصصی روغن نباتی و روغن کشی و صنایع وابسته واقع در هتل المپیک تهران غرفه شماره 8 از تاریخ 29 الی 30 آذر ماه 1390 دیدن فرمایید