مشارکت ماشین سازی حکمائی درنمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی و فرآوری چاپ

97/7/17

 مشارکت ماشین سازی حکمائی در نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی و فرآوری چاپ
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
زمان : 19 الی 22 مهرماه 1395
ساعت بازدید:10 الی 18
سالن A5 غرفه C1/2