مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.

96/02/03