مشارکت ماشین سازی حکمائی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی

95/07/03