مشارکت ماشین سازی حکمائی در اولین نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی

95/06/21