مشارکت ماشین سازی حکمائی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

93/08/22