مشارکت ماشین سازی حکمائی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی وصنایع وابسته محل دائمی نمایشگاه بین الملی ایران

20/8/92