مشارکت ماشین سازی حکمائی در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی

13/8/92