گواهینامه ها

ماشین سازی حکمایی در طی سالها فعالیت، افتخارات و دستاوردهایی را در کارنامه درخشان خود داشته است. این شرکت با تکیه بر مدیران توانمند خود و همکاری کارکنانش توانست مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گیرد که این امر منجر به رشد روزافزون کارخانجات ماشین سازی حکمایی گردید و افتخارات و دستاوردهای زیرا برای این شرکت و کارکنانش به همراه داشت.