اقدامات پیش گیرانه

ماشین سازی حکمائی با ارائه بخش تعمیرات و نگهداری دفترچه راهنما
نسبت به تشریح اجزاء دستگاه اقدام نموده و موارد تعمیرات ، نگهداری و انجام اقدامات پیش گیرانه را که از بروز خرابی های احتمالی که موجب توقف خط تولید میشود جلوگیری میکند